Warning: A non-numeric value encountered in /home/airmania/public_html/dev/dev14/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5480

Algemene voorwaarden NV Depre Storage & Handling

1. TOEPASSINGSGEBIED

Alle commerciële transacties gesloten tussen NV DEPRE STORAGE & HANDLING met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Britse Kaai 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE 0412 458 351, hierna “DSH”, en de klant, hierna de “Klant”, worden beheerst door onderstaande algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden primeren op de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant en sluiten de toepassing ervan uit.

2. HOEVEELHEID

Bij het lossen van lichters en schepen wordt het connossementsgewicht als uitgelost gewicht aangenomen. Bij het laden van lichters en schepen wordt gewogen d.m.v. ijkgewicht op kosten van de klant.

Bij het lossen en laden van wegtransport worden de goederen d.m.v. automatische weegtoestellen vastgesteld.

3. SCHADE

DSH is enkel verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door haar zware fout of opzet. Alle andere schades blijven het uitsluitende risico van de Klant.

DSH is evenmin aansprakelijk voor andere schade dan fysieke schade aan of verlies van de aan DSH toevertrouwde goederen. DSH is niet aansprakelijk voor gevolgschade, schade door vertraging of louter financiële schade van welke aard ook. Schade kleiner dan 0,5% van de waarde van de behandelde goederen blijft in ieder geval voor rekening van de Klant. De maximale aansprakelijkheid van DSH, zelfs in geval van zware fout of opzet, zal nooit meer bedragen dan 150 €/ton aan verloren of beschadigde goederen.

In geen geval is DSH aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
a. eigen gebrek van de goederen en/of van de verpakking ;
b. diefstal ;
c. schade door water of brand, inbegrepen zelfontbranding of broei ;
d. fouten van derden, inbegrepen fouten van derden aangesteld door of namens DSH ;
e. het opvolgen van instructies van de Klant.

Voor alle schade veroorzaakt aan DSH door de aan de Klant toebehorende goederen of door vervoermiddelen die de goederen van de Klant vervoeren, draagt de Klant de volledige verantwoordelijkheid.

Iedere vordering van de Klant op DSH verjaart na verloop van zes maanden te rekenen vanaf het ontstaan van de schade of het verlies.

4. DOUANEVERPLICHTINGEN

De Klant neemt de vervulling van alle douaneverplichtingen op zich. DSH neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eender welke douane-schuld of daarmee samenhangende rechten, vorderingen, kosten, interesten, boetes of andere bedragen. De Klant vrijwaart DSH voor dergelijke bedragen en zal op eerste verzoek van DSH onmiddellijk de nodige fondsen ter beschikking stellen om door de douane gevraagde bedragen te betalen.

5. KWALITEIT

De verkochte, behandelde en/of opgeslagen goederen worden geacht in goede staat te zijn afgeleverd aan de Klant of aan de door de Klant aangeduide partij tenzij, bij zichtbare gebreken, onmiddellijk bij de aflevering wordt geprotesteerd of, bij niet-zichtbare gebreken, uiterlijk de derde dag na aflevering.

6. VERVOER

Opdrachten tot het vervoeren van goederen, worden door DSH slechts aanvaard in haar hoedanigheid van niet-verantwoordelijke tussenpersoon bij het organiseren van dergelijk vervoer. In geen geval zal DSH enige aansprakelijkheid als vervoerder dragen.

7. VERZEKERING

Voor goederen toebehorende aan de Klant die bij DSH worden opgeslagen of in loon worden behandeld, is de Klant ertoe gehouden zijn goederen te verzekeren tegen Alle Risico’s evenals tegen het Verhaal van Derden en de Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, met afstand van verhaal ten opzichte van DSH.

8. BETALING

De facturen van DSH zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ongeacht de wijze waarop betaald wordt. De gefactureerde bedragen brengen van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, een intrest op van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur.

Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag, is er bovendien van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 10% van de niet-betaalde bedragen verschuldigd, boven alle intresten en welkdanige kosten.

De laattijdige betaling van vervallen facturen, brengt automatisch de opeisbaarheid mee van al de schuldvorderingen van DSH op de Klant, ongeacht de aangeduide vervaldatum.

De Klant verleent aan DSH een pandrecht en een retentierecht op alle aan DSH toevertrouwde goederen tot zekerheid van iedere vordering van DSH op de Klant.

9. GESCHILLEN

Het Belgisch Recht en de algemene en bijzondere voorwaarden van DSH zijn uitsluitend van toepassing.

Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van DSH.